Centrum Panzió

Centrum Panzió
Szállás Tolna központjában

7130 Tolna, Kossuth L. u. 12. Tel: +36 30 603 7420, (GPS: 46.421560, 18.789528), NTAK regisztrációs szám: PA19001089

Centrum panzió Szobák, foglalás Galéria Kapcsolat Tolna

RITALIA TRAVEL KFT, - mint a Centrum Panzió üzemeltetője - ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1. 1.      Bevezetés, általános információk

Ritalia Travel kft. (7130 Tolna, Fém u. 22. cégjegyzékszám: 17-09-008935) jár el adatkezelőként; a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el és megóvja ügyfelei személyes adatait.

 

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek fgyelembe vételével készült.

 

2.    Meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy  testi, fizilógiai,  genetikai,  szellemi,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

ügyfél: a Ritalia Travel kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Ritalia Travel kft.-vel utazási szerződést kötők.

személyes adatok különleges kategóriái: a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok és az egészségügyi adatok; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amelymegfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

weboldal: www.ritaliatravel.hu

 

3.    Az adatkezelés elvei

A Ritalia Travel kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok mindenkor megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

-                      felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes

-                      pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek

-                      tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükségesideig lehessen azonosítani.

Továbbá:

-                      személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet,

-                      az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie,

-                      csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,

-                      személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető,

-                      Ritalia Travel kft. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett;

-                      személyes adatokat oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

4.    A Ritalia Travel kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Ritalia Travel kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

I. Érdeklődés szolgáltatás iránt és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

Adat

Adatkezelés célja

név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

érdeklődés tárgya (pl: időszak,  hossz,  úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés );

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

 

II. Weboldal meglátogatása

Adat

Adatkezelés célja

A  honlap     látogatás      időpontja     és időtartama

A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A.§(3) bekezdése, időtartama 6 hónap.

 

A ritaliatravel.hu oldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját  merevlemezén  tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó

 

böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Ritalia Travel kft. és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a ritaliatravel.hu weboldal korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

 

VI.  Profilalkotás

Adat

Adatkezelés célja

az adott ügyfél kapcsán végzet I-II.

Az      ügyfél      beazonosításához        és

pontok      szerinti      tevékenységekhez

előzetes          hozzájárulása          alapján

kapcsolódóan            kezelt            adatok

készítendő,          személyre          szabott

összessége

ajánlatok    megküldéséhez     szükséges

 

adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Ritalia Travel kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5.            Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Ritalia Travel kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes  adatokat:

(a)          a Ritalia Travel kft. cégen belüli dolgozóit, beleértve Ritalia Travel kft. fiókirodáit

(b)         a Ritalia Travel kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(c)          felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

(d)           könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival

(e)          informatikai rendszereinek szolgáltatóival

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan.  A Ritalia Travel kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a  profilalkotás  logikájáról),  azt  az  alábbi  kapcsolatfelvételi  ponton  teheti  meg:

 

Ritalia Travel kft.; 7130 Tolna, Kossuth L. u. 12.; Telefonszám: + 3674 486 440; e-mail cím: info@ritaliatravel.hu

 

6.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A Ritalia Travel kft. mint utazási iroda többféle informatikai szolgáltatást is igénybe vesz. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe a Ritalia Travel kft.. Ezek során személyes adatokat is ad át a megbízott adatfeldolgozóknak.

A Ritalia Travel kft. minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

 

7.    Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Ritalia Travel kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a  személyes  adatait,  a Ritalia Travel kft. köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Ritalia Travel kft. kezeli-e a személyes adatait, a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki, nem terjed ki az anonim adatokra, nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra és magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Ritalia Travel kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Ritalia Travel kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben  felmerülő  adminisztratív  költségek  megfizetésére,  mely  díjat  a ügyfél fog viselni.

 

8.    Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

-                      nem terjed ki az anonim adatokra;

-                      a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

-                      nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

-                      magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Ritalia Travel kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Ritalia Travel kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Ritalia Travel kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

9.         Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére indokolatlan késedelem nélkül. A Ritalia Travel kft.  köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben kezeli a személyes adatokat, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Ritalia Travel kft. a személyes adatokat kezeli vagy az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Ritalia Travel kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az adatkezelés a Ritalia Travel kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Ritalia Travel kft. kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Ritalia Travel kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Ritalia Travel kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit. A Ritalia Travel kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

10.         Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére nem terjed ki az anonim adatokra és a nem rá vonatkozó személyes adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjedhet ki.

A Ritalia Travel kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

A Ritalia Travel kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését, a Ritalia Travel kft. nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Ritalia Travel kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek A Ritalia Travel kft. jogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Ritalia Travel kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Ritalia Travel kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Ritalia Travel kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor tárolhatja az ilyen személyes adatokat, az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti  az ilyen személyes adatokat, kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Ritalia Travel kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

11.         Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket  az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek  a  személyes  adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga nem terjed ki az anonim adatokra, a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra, kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

12.         Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Ritalia Travel kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor    az    adatot     gyűjtik    (ha    az

érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

13.         Adatkezelés biztonsága

A Ritalia Travel kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén,  telephelyein, fiókirodáin, a  6.  pontban  említett  adatfeldolgozóknál találhatók meg.

A Ritalia Travel kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Ritalia Travel kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Ritalia Travel kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot - megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult -, a sértetlenséget - megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét-, a rendelkezésre állást - gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult

 

használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Ritalia Travel kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfgyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági  esemény  esetében.  A  rendszermegfigyelés  ezen  kívül  lehetővé  teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

14.         Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Ritalia Travel kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot (Ritalia Travel kft.; 7130 Tolna, Kossuth L. u. 12.; Telefonszám: + 3674 486 440; e-mail cím: info@ritaliatravel.hu).
Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a  lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

15.         A jelen tájékoztató módosításai

A Ritalia Travel kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Ritalia Travel kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

info@ritaliatravel.hu Adatvédelmi tájékoztató Centrum Panzió 2015